Плати

Како член на Baker Tilly International, ние нудиме високо квалитетни услуги кои се придржуваат до највисоките стандарди за назависност и етика.

Во денешното бизнис опкружување, планирањето и буџетирањето се на врвот на агендата. Бизнисот континуирано се развива и адаптира за да ги задоволи можностите кои ги нудат новите технологии, новите бизнис процеси, новите финансиски инструменти и промената на регулативите.

Денес, ефективните контроли вклучуваат: Изработката на платен список има тенденција да биде потценета и покрај тоа што се потребни сеопфатни и точни познавања на тековните прописи и измени на законската регулатива.

Нашите експерти од делот за човечки ресурси помагаат и наоѓаат решенија за сите прашања поврзани со работната сила. Ние обезбедуваме целосни услуги поврзани со платите и вработувањето, како што се:

  • Подготовка на декларации за плата во согласност со Законот за работни односи на Република Македонија
  • Пресметка на персонален данок и придонеси (како дел од платата)
  • Пријава/Одјава во Агенција за вработување на РМ
  • Обработка на сите нови вработувања, одјавувања на вработени, боледувања, годишни одмори
  • Генерални совети